Tarihçe

Fakültemiz, 03-07-1992 tarihli Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun İle 78 ve 190 Sayılı (Süleyman Demirel Üniversitesi Kurulması ) Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla kurulmuştur.

Halen, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle 4.495 öğrencimiz bulunmaktadır. 2010 yılında yeni açılan Antropoloji Bölümü ve Mütercim-Tercümanlık Bölümü'yle birlikte 17 bölümün 12 bölümünde eğitim-öğretim yapılmaktadır. 2014 yılı itibarıyla, toplam 28.000 m2 kapalı alanda 184 Öğretim Elemanı ile Üniversitemizde eğitim öğretim vermektedir.

Fen-Edebiyat eğitiminin amacı, eleştirel bakış açısına ve açık zihinlere sahip bireyler yetiştirmek ve öğrencilerin bilginin temel alanlarında entelektüel ve bilimsel eğitimini sağlamaktır. Atatürk’ün “Dünyada her şey için, hayat için, başarı için Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, Fendir; ilim ve fennin dışında ilim aramak gaflettir” sözünden yola çıkan fakültemiz, bu doğrultuda bilimi kendine rehber edinmiş, araştırmacı, nitelikli, kendine güvenen ve çağdaş bilgilerle donanımlı bireyler yetiştirmeyi; kendi kültürel değerlerimizi aklın, bilimin yol göstericiliğinde ortaya çıkarmayı, korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaç edinmiştir. Aynı zamanda öğrencileri başarılı birer meslek sahibi olmaları için hazırlamayı, çevrelerindeki insanları ve dünyayı anlamalarına yardımcı olacak anlayışı vermeyi, onlar için daha zenginleştirilmiş bir hayatı da amaçlamaktadır.

Öğrencilerin evrensel bir bakış açısı kazanmalarını ve kendisiyle barışık, çağdaş dünyayı algılayan bireyler olmalarını sağlamak için üzerine düşen sorumluluğun bir gereği olarak fakültemiz, uluslar arası çalışmaları geliştirmeyi planlamakta ve hali hazırda disiplinler arası çalışmaları teşvik ederek desteklemektedir. Böylece öğrencilerin iyi eğitilmişliğin göstergesi olan entelektüel ve pratik becerilere, kapsayıcı bir bilgi tabanına sahip olmaları, alanlarında uzmanlık ve eleştirel düşünebilme yetisi kazanmaları hedeflenmektedir.