Akademik Program

Tezli Yüksek Lisans Programı

- Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

- Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD (Enstitü Anabilim Dalı) başkanlığının öngördüğü zorunlu ve/veya seçmeli en az yedi ders, seminer dersi, tez çalışması ve seçilmesi halinde uzmanlık alan dersinden oluşur.

- Tezli yüksek lisans programı öğrencisinin tez aşamasına geçebilmesi için aldığı bütün derslerden başarılı olmak koşuluyla ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,00 olması, seminer dersi dahil en az 60 AKTS kredilik dersi başarması gerekir.

- Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

- Tezli yüksek lisans programı, en az iki yarıyıl tez çalışması olmak üzere, en erken üç yarıyılda tamamlanabilir.

- Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler
içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

- Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, üç kişiden oluşan jüri için tezinin beş adet, beş kişiden oluşan jüri için tezinin yedi adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş üç kopyasını (taşınabilir bellek) ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. EYK (Enstitü Yönetim Kurulu) kararı ile öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

- EYK, talep edilmesi halinde, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından  ararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

- Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD programının onaylanmış adı yer alır.

- Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

- Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

- Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

 

Doktora Programı

- Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

- Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

- Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için toplam 21 krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az yedi ders, biri ders döneminde olmak üzere iki seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

- Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için 300 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD başkanlığının öngördüğü en az 16 ders, biri ders döneminde olmak üzere iki seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

- Öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için aldığı bütün derslerden başarılı olmak koşuluyla ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin bir seminer dersi dâhil en az 60 AKTS kredilik dersi başarması, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin ise bir seminer dersi dâhil en az 120 AKTS kredilik dersi başarması gerekir.

- Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programı öğrencisinin yeterlik sınavına girebilmesi için aldığı bütün derslerden başarılı olmak koşuluyla ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması ve lisans veya yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin bir seminer dersi dâhil en az 120 AKTS kredilik dersi başarması gerekir.

- Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama
süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

- Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 2,50 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

- Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

- Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden ilk bir ay içerisinde tezinin yedi adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş üç kopyasını (taşınabilir bellek) ve YÖK tarafından istenen
belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. EYK kararı ile öğrenci doktora derecesi almaya hak kazanır.

- EYK, talep edilmesi halinde, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

- Doktora diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD programının onaylanmış adı yer alır.

- Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

- Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

-Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu sayfada sunulan bilgiler "Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nden alınmıştır.

Detaylı ve güncel bilgi için Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü internet sitesini inceleyebilirsiniz.

Fen Bilimleri Enstisüsü internet sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.