Genel Bilgiler

        İnsan yaşadığı ortamı tanıdığı ölçüde ondan faydalanabilir. Ne, Nerede, Neden, ve Nasıl sorularını cevaplayan coğrafya doğal ve kültürel çevrenin değişimini, yerelden küresele kadar farklı ölçeklerde çalışan, analiz eden ve haritalayan bir bilimdir.  Coğrafyacılar hem doğal çevrenin hem de kültürel çevrenin özelliklerini, bu özelliklerin zaman ve mekan içerisindeki değişimini ve etkileşimini çalışırlar. Bir bilim dalı olarak modern coğrafya disiplinler arası yaklaşımla mekanı şekillendiren ve değiştiren iklim, bitki örtüsü, rölyef gibi doğal faktörlerle; aynı etkiye sahip sosyo-kültürel, ekonomik, ideolojik ve siyasal süreçleri inceler.  Bu çerçevede coğrafyanın alanı çok geniştir ancak çevre ile insan ilişkilerine verdiği özel önem onu diğer bilimlerden ayırır. Coğrafi araştırmaların günlük hayatımıza tartışılmaz katkı yapacağı açıktır.  Modern coğrafya çalışmaları, küresel ısınma, çölleşme, biyoçeşitlilik, doğa koruma, kirlilik, şehirleşme, az gelişmişlik, küreselleşme gibi güncel sorunların anlaşılmasında ve çözülmesinde kilit rol oynamaktadır. Coğrafya Bölümü mezunları Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını başarı ile tamamlayanlar,  lise ve dengi okullarda  Coğrafya   Öğretmeni   olabilirler. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Maden Teknik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların jeomorfoloji ile ilgili birimlerinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili diğer birimlerde coğrafya mezunları da görev alabilmektedirler.

        Coğrafya Bölümü'nün vizyonu, evrensel düzeyde, araştırma yoluyla bilimsel bilgi üreten ve uygulayan, dinamik, çağdaş, demokratik, etik değerlere karşı duyarlı, politik baskılara kamu yararı bilinciyle karşı koyan, ütopya üretebilen ve yaşama geçirebilen, tercih edilen, öncü bir bölüm olmaktır.

        Coğrafya Bölümü'nün, akademik, yapısal ve eğitimsel olmak üzere üç temel misyonu bulunmaktadır. Bunların amacı;

* Coğrafya bilgileri ile farklı insanlar ve farklı yaşamlar tanıyarak kendi yaşamı zenginleşmiş, dünyadan haberdar ve dünya görüşü gelişmiş, ulaştığı bilgiyi sorgulayarak kullanan, analitik düşünme yeteneği bulunan, çağın gerektirdiği bilgilere sahip bireyler yetiştirmek,

* Bilgisayar kullanımında uzmanlaşmış, bilimsel gelişmeleri yakından izleyen,  eleştirel düşünebilen, sorgulayıcı ve araştırmacı, çözüm üretebilen, birlikte çalışma kapasitesi yüksek, sosyal ilişkileri kuvvetli, ülkesine ve insanlığa yararlı olmayı hedefleyen öğrenciler yetiştirmektir.

* Dünyadaki gelişme ve değişimlere ve ülke gerçeklerine duyarlı eğitim vermek,

* Ülke içinde saygın bir yer edinmek, yayın sayımızı arttırmak ve alanımızda belli başlı üniversiteler ile işbirliği yaparak çalışmalarımızı uluslar arası boyuta taşımak,

* Üniversitemizin benzer alanlarda çalışan bölümleri ile işbirliğini arttırmak,

* Globalleşen dünyanın gerek duyduğu standartlarda meslek bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmek,

* Coğrafya disiplininin bilimsel üretim potansiyelini yükseltmek,

* Topluma ve mekâna dayanan ve toplum için anlamlı bir bilimsel faaliyeti gerçekleştirmek,

* Ekolleşecek kapasitede, sosyal sermayesi ve bilimsel yaklaşım birliğine sahip bir topluluk oluşturmak,

* Dünyaya ve AB'ye uyum sağlamış, yüksek saygınlıklı bir faaliyet alanı oluşturmak.

* Fikirlerin açıkça tartışıldığı ve paylaşıldığı, katılımcı bir akademik ortam yaratmak,

* Araştırmacıyı desteklemek, mesleğin gelişmesine ve değişmesine uyum göstermek,

* Doğal çevreyi koruma-kullanma dengesi içinde sürdürülebilir yaşam ve kalkınma için yerlerin / mekânların düzenlenmesinde sorumluluk üstlenebilecek ve geniş bakış açısına sahip, coğrafi teknolojileri kullanabilecek ve öğretebilecek meslek üyeleri ve her düzeydeki eğitim-öğretim kurumları için öğretmenler yetiştirmektir.