İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

2020 YILI KALİTE KURULU İZLEME PROGRAMI DAHİLİNDE ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU
 

1- SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL GERİ BİLDİRİM RAPORU: EKİM 2017 RAPORUNA GÖRE ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ’NDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.
 
Arkeoloji Bölüm Kurulu FEDEK Kapsamında Akreditasyon çalışmalarına 2019-2020 Güz Dönemi’nde başlama kararı almış ve gerekli çalışmalar hemen başlatılmıştır. Bu kapsamda:
 
3. Eğitim-Öğretim
 
3.1. Programın Tasarımı ve Onayı
 
1. Program Yeterlikleri tamamlanmıştır.
2. Öğrenme çıktıları/kazanımları belirlenmiştir.
3. Ders Bilgi Paketleri hazırlanmıştır.
4. Her program için program yeterliklerinin TYYÇ ile uyumunun sağlandığını gösteren matris hazırlanmıştır.
 
3.2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
1. Arkeoloji Bölümü’nde Birim Danışma Kurulları oluşturulmuş ve bunlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir, karar verme süreçlerine katılımlarının sağlanması amacıyla Eylül 2020 tarihi öncesinde ilk toplantı gerçekleştirilecektir. Süleyman Demirel Üniversitesi Danışma Kurulları Kuruluş ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönerge kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmeye başlanacaktır.
 
3.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
1. FEDEK Akreditasyon Kriterleri gözetilerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre program amaçları doğrultusunda programın içeriğini bütünleyen en az %25 oranında seçmeli dersin olduğu yeni müfredat oluşturulmuştur.
2. Arkeoloji Bölümü’nde derse giren 9 öğretim üyesi bulunmaktadır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında tam doluluk kontenjanı ile 30 yeni öğrenci almıştır.
 
4. Araştırma ve Geliştirme/Toplumsal Katkı
 
4.1. Kurumun Araştırma Stratejisi ve Hedefleri
 
Bölümümüz, Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde projeler yürütmektedir.
 
1. Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları yürütülmektedir.
 
Atabey İlçesi’nde bulunan Seleukeia Sidera Antik Kenti’nde Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT tarafından ve Yalvaç İlçesi’nde bulunan Pisidia Antiokheiası Antik Kenti’nde Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI tarafından arkeolojik kazılar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT başkanlığında Isparta Arkeolojik Surveyi kapsamında 2008-2019 yılları arasında ağırlıkla Gönen ve Atabey İlçeleri’nde olmak üzere yüzey araştırmaları gerçekleştirilmiş, kültürel miras unsurları kaydedilmiştir. Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI başkanlığında Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç İlçeleri’nde; Doç. Dr. Fikret ÖZCAN başkanlığında Kuzey Pisidia Bölgesi’nde (Eğirdir ve Çevresi) yüzey araştırmalarına ise devam edilmektedir.
 
2. Belçika Leuven Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından Sagalassos Antik Kenti’nde (BurduR-Ağlasun) yürütülen kapsamlı kazı ve araştırmalara bölümümüz Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimiz deneyim kazanmaları için Sagalassos kazı çalışmalarına deneyim kazanmaları için katılmaktadırlar, ayrıca Sagalassos Kazı Başkanlığı ile iletişim halinde, disiplinler arası projeler yürütülmektedir.
 
3. Groningen Üniversitesi Arkeoloji Bölümü (Hollanda) ile iş birliği içinde (Dr. Lidewijde de Jong-Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT), Seleukeia Sidera Antik Kenti nekropolisinde, NWO tarafından desteklenen uluslararası bir proje yürütülmektedir (Pisidia Bölgesi Gömü Geleneklerinin Tespiti; Kültürel Pratikler ve Kültürlerarası İlişkiler).
 
4. Groningen Üniversitesi ile iş birliği içinde gerçekleştirilen bir diğer projede (Dr. Canan Çakırlar-Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT), Seleukeia Sidera Antik Kenti Kazısı’nda bulunan hayvan kemiklerinin zooarkeolojik ve arkeometrik yöntemlerle değerlendirilerek kent ve çevresinin ekolojisi, klimatolojisi ve kent ekonomisinin önemli bir ayağını oluşturan hayvan yetiştiriciliğine dair verilerin açığa çıkarılması hedeflenmektedir. 
 
5. HTW Üniversitesi (Berlin/Almanya) ile iş birliği içinde (Prof. Dr. Thomas SCHENK-Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT), Seleukeia Sidera Antik Kenti’nde Henkel Vakfı tarafından desteklenen disiplinler arası uluslararası bir proje yürütülmektedir (Bir Yerleşmenin Ekonomik Gelişmesinin Temeli: Seleukeia Sidera (Pisidia) Antik Kenti’nde Roma İmparatorluk Dönemi’nde Demir Üretimi ve Ticareti).
 
4.4 Kurumun Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi
 
1) Arkeoloji Bölümü’nde, 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında; birisi Klasik Arkeoloji, diğeri Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) alanlarında olmak üzere iki doktora programı bulunmaktadır, aktif olarak doktora eğitimi vermektedir.
 
 
6.3. Araştırma ve Geliştirme/Toplumsal Katkı
 
Bölümümüz tarafından BAP Proje Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında “Antik Dönem’den Günümüze Isparta’nın Kültürel Mirası” adlı kültür envanteri kitabı hazırlanmıştır. Kitapta Isparta Merkez ve İlçeleri’nde bulunan kültürel miras ögeleri derlenmiş ve tanıtılmıştır. Hazırlanan internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden, belirtilen kültürel miras ögelerine ulaşım için yol tarifi konmuştur. Kitap içinde her kalıntı, yapı ve antik kentin anlatıldığı bölümlere karekodlar konulmuştur. Cep telefonlarından IOS ve Android marketlerden indirilebilecek uygulamalar ile bu karekodların okutulmasıyla internet sitesi ve mobil uygulamaya bağlanılması ve yol tarifi alınması mümkün olmaktadır. Bu sayede içinde bulunduğumuz kentin kültürel miras ögelerinin konuyla ilgilenen herkes için rahatlıkla ulaşabilir olması sağlanmıştır.
 
2- ÜNİVERSİTEMİZ 2019 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORUNDA YER ALAN “TOPLUMSAL KATKI” BAŞLIĞI HAKKINDA ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ’NÜN GÖRÜŞÜ.
           
Arkeoloji Bölümü, Üniversitemizin topluma katkı faaliyetleri içerisinde iki alanda aktif olarak rol almıştır: Bunlar Somut Olmayan Kültürel Miras çalışmaları gerçekleştirilmiş ve ayrıca Antik Dönem’den Günümüze Isparta’nın Kültürel Mirası kitabı hazırlanmış ve kitaptaki kültürel miras alanları hakkında detaylı bilgiler içeren internet sitesi ile mobil uygulama hazırlanmıştır.  Buradan hareketle, Topluma Katkı İzleme ve Yönlendirme Komisyonu’nun alt çalışma gruplarından birisinin “Kültürel Miras Programları” adı altında faaliyet yürütmesinin yararlı olacağı kanaatindedir.
 
3- AKTS TAKVİMİNE İLİŞKİN OLARAK GÖNDERİLEN RESMİ YAZIDA BELİRTİLEN SÜRELERE UYULMASI VE BU SÜRELER İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER.
 
Arkeoloji Bölümü AKTS işlemleri için hazırlanması gereken Ders İçerikleri ve Ders Paketleri hazırlanmış, Program Yeterlikleri ile Program Yeterlikleri-TYYÇ İlişkisi belirlenmiştir. Bu işlemler, AKTS Takvimi’ne ilişkin olarak gönderilen resmi yazıda belirtilen sürelere uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.
 
4- ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ’NDE AKREDİTASYON SÜREÇLERİNE İLİŞKİN OLARAK ÇALIŞMALARIN BAŞLATILMASI, ÜNİVERSİTEMİZİN YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL AKREDİTASYON SÜRECİNE DAHİL OLABİLMESİ İÇİN 2021 YILI HAZİRAN AYINA KADAR GEREKLİ OLAN TÜM ÇALIŞMALARIN YAPILMASI.
 
FEDEK Akreditasyon çalışmaları 2019-2020 Güz Dönemi’nde başlatılmıştır. COVID-19 pandemisi nedeniyle 2019-2020 Bahar Dönemi’nde dersler ve sınavlar online olarak yapıldığı için FEDEK Akreditasyon çalışmaları sekteye uğramış olmakla birlikte, 2020-2021 Güz Dönemi’nden itibaren çalışmalara devam edilecektir.
5- SONRAKİ TOPLANTIYA KADAR AKREDİTASYONLA İLGİLİ KONULARDA ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ’NDE YAPILAN ÇALIŞMALAR.
SDÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan gelen 26.06.2020 tarih, 70335962.301.01.01-E sayılı yazıda, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı’ndan bildirilen “Akredite Program Bilgilerinin Toplanması ve Kabulü Hakkında Usul ve Esaslar” hakkındaki yazı tarafımıza ulaşmıştır. Bölüm kurulu, FEDEK kapsamında akreditasyon çalışmalarına başlanmasını kararlaştırmıştır. Bu bağlamda, FEDEK Akreditasyon çalışmalarına başlanmıştır.
1) FEDEK Kapsamında 2019-2020 Güz Dönemi’nde öğrencilere ara sınavlar sırasında Ders Anketleri, final sınavları sırasında Öğrenci Memnuniyet Anketleri doldurtulmuştur. Memnuniyet Anketleri final sınavları esnasında 1., 2., 3. ve 4. sınıflar için birer zorunlu derste olmak üzere her sınıf için birer kez doldurtulmuştur.
2) Her sınav sonrasında (vize, final, bütünleme) dersleri veren bölüm hocalarından sınavlardaki en yüksek ve en düşük notu alan öğrencilerin sınav kağıtlarının birer fotokopisi ve sınavların cevap kâğıtları alınarak ayrıca klasörlenmiştir.
3) Vize ve final sınavları sonunda öğrencilere doldurtulan anketler Microsoft Office Excel programında, istatistikleri çıkarılmak üzere kaydedilmektedir.
 
 
6) ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ TARAFINDAN DANIŞMA KURULLARININ OLUŞTURULMASI VE İLK TOPLANTININ PLANLANMASI.
 
Danışma kurulu oluşturulmuş ve ilk toplantının Ağustos 2020 içinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

 

EK-1