24 Ocak 2018 Çarşamba

Sanat Tarihi

33926 defa okundu

Bölüm yönetimi

Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. A. Şevki DUYMAZ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. Süreyya EROĞLU

Anabilim Dalları

Sanat Tarihi A.B.D.

S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Sanat Tarihi Bölümü, üniversitemizin açılış yılı olan 1993 yılından beri mevcuttur. Ancak, kuruluş çalışmaları 2007 yılından itibaren başlamaktadır. Bölümde halen bir öğretim üyesi mevcuttur. Bölümün kadrosunu tamamlaması sonrası önümüzdeki yıllarda eğitim öğretime açılması planlanmaktadır. Bölüm kadrolarının artmasıyla bölümde Türk ve İslam Sanatı, Bizans Sanatı, Türk Dünyası ve Ortaçağ Arkeolojisi ile Batı ve Çağdaş Sanat A.B.Dallarının açılması öngörülmektedir.

Sanat Tarihi Lisans Programın Amacı ve Kapsadığı Alanlar

Sanat Tarihi Bölümü'nün amacı, öğrencinin ilkçağlardan günümüze sanatı ve sanatın tarihi hakkında derinlemesine ve kapsamlı bilgi edinmesini sağlamak ve bu konuda uzmanlaşmasına yardımcı olmaktır. Aslında, Anadolu tarihi, arkeolojisi ve sanatı üzerinde durulsa da bunun yanı sıra Anadolu'ya komşu olan, Orta ve Doğu Akdeniz, Mısır, Yakın Doğu gibi bölgelerin kültürleri de bu dört yıllık eğitim süresince ele alınmaktadır. Tarihsel süreç ise, insanlığın ortaya çıkmasıyla başlayıp İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve günümüze kadar gelip devam eden zamandır

Sanat Tarihi programında lisans eğitimi toplam dört yıllıktır. Programdaki temel dersler büyük çapta yukarıda belirtilen temel konular ile örtüşürler. Sanat Tarihinin başka bilim dalları (Arkeoloji, Tarih, Antropoloji, Felsefe, Sosyoloji v.b. gibi) ile kurduğu ilişkileri ve bunlardan sağladığı katkıları göz önüne aldığımızda eğitimin boyutu da alışıldık anlayışların dışına çıkmaktadır. Ayrıca temel bilimlerin de sanat tarihine sağladığı yeni açılımları göz önünde bulundurarak özellikle Ortaçağ Arkeolojisi kazı ve araştırma tekniklerinde, Fen Bilimleri ve Ortaçağ Arkeolojisi, Konservasyon İlkeleri gibi derslerin eğitim kapsamına alınması gereği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, Müzecilik ile Kültürel Varlıkların Korunması ve Eski Eserler Kanunu gibi dersler ile öğrencilerimiz, Türkiye'nin sahip olduğu zengin mirası ne şekilde gelecek nesillere aktarma, bu konularda nasıl projeler gerçekleştirme zorunda olduğunu irdeleme fırsatı bulacak; bu konuda başka ülkelerde yürütülen uygulamaları inceleyip aslında ülkemizde büyük çapta göz ardı edilen bu alanda da birikim sahibi olma şansını yakalayacaktırlar.

Niçin Böyle Bir Eğitim Tarzı?

Günümüzdeki kabul gören tanımıyla artık sanat tarihi, çok disiplinli bir beşeri bilim dalıdır. Tek başına eski kültürleri bir boşluk içinde tanımlayıp değerlendirmek, ona yeni anlamlar biçmek artık mümkün değildir. Bir konu üzerinde çok derinlemesine durarak uzmanlaşmak yerine resmin bütününü görmeye olanak tanıyan daha genel perspektife sahip olunması, S.D.Ü. Sanat Tarihi programının asıl hedeflerinden biri olacaktır. Doğrusunu söylemek gerekirse bu anlayış tarzı ve bakış açısıyla kurumumuzdaki sanat tarihi eğitimi, Türkiye'de var olan benzer programlardan farklılığını gösterecektir. Bu anlayıştan hareketle öğrencilerimizin sonuçta eğitimleri boyunca kazanacakları donanımların tek bir alan ile sınırlı olmaması hedeflenmektedir. Böyle bir sağlam temele sahip olmanın ardından herhangi bir dönem ya da konu üzerinde istenilen uzmanlık alanının seçilmesi de daha yararlıdır.
Anadolu'nun sahip olduğu kültür ve tarih hazinesinin zenginliği düşünüldüğünde bu şekilde çok boyutlu ve farklı dönemleri içeren bir çerçeveyi baştan belirlemenin pratik anlamda da avantajları mevcuttur. Sonuçta öğrenci, doğru seçilmiş ve öğretilmiş ana konuların ve bunlardan kazanılan temel bilginin üzerine uzmanlaştığında ufkunu geniş tutacak, farklı dönemlerin ve bunlar üzerine yapılan kuramsal analizleri değerlendirme ve onlardan kendi konusunda yararlanma olanağı bulabilecektir.

Üniversite İçinde Farklı Bölümlerden Yararlanabilmek

Üniversitemizde uygulanan Yandal ve Çift Anadal sistemiyle öğrencilerin sanat tarihi eğitimlerine katkıda bulunabilmesi için diğer bölümlerden ders alması kendi alanlarında ciddi ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu alanlarla ilgilenen öğrenci, aldığı asıl eğitimine çeşitlilik katacak ve böylece kendisini gerçek anlamda üniversite öğrencisi olmasını sağlayacak bir ortam bulabilecektir. Sanat Tarihi'ndeki bir lisans öğrencisi için alınabilecek derslerin tamamının vermek şu aşamada mümkün değildir. Ancak, Güzel Sanatlar, Fen-Edebiyat ve Mimarlık Fakültelerinin ilgili bölümleriyle yapılacak koordineli çalışmalar Sanat Tarihi bölümü öğrencisinin ufkunu ve birikimini genişletecek çok sayıda konu ve olanaklar sunmaktadır.

Sanat Tarihinde Uygulama ve Staj

Sanat Tarihi eğitiminde kuramsal derslerin yanı sıra öğrencilerin öğrendiklerini uygulama ve pratik kazanmalarını sağlamak yönünde de çok farklı olanaklar mevcuttur. Bu amaçla, ülkemizdeki müze ve ören yerlerine düzenli olarak tematik geziler yapılarak ve gerektiğinde de öğrencilerin ülkemizde, başka eğitim kurumlarınca yürütülen arkeolojik kazı ve araştırmalarına katılmaları teşvik edilecektir. Kazı ve araştırmalara öğrencilerin aktif olarak katılmaları, staj yapmaları, eğitimleri boyunca kazandıkları teorik bilgileri uygulamalarını sağlayacaktır.

Sanat Tarihi Eğitimi ile Kazanılan Beceriler

Bölümde verilen teorik ve pratik derslerin yanında konferans, panel ve seminer gibi faaliyetlerin dışında öğrenciler, düzenli olarak dersleri ile ilgili temel kaynakları okuyarak, yazılı ve sözlü ödevler hazırlayıp inceleme araştırma becerisi kazanacaktır. Böyle bir uygulamanın öğrenciye sağladığı katkı şüphesiz sadece bilgi ve birikim değildir. Kişi aynı zamanda eğitmenin yardımları ve yol göstericiliği ile yalnızca sanat tarihi ile sınırlı olmayan konularda bilgiyi derleme, onları özümseme, eleştirel bakış kazanma ve belli bir zaman süresi içinde de kendisinden bekleneni yazılı ya da sözlü olarak ifade etmeyi öğrenecektir. Öğrenci bu sayede araştırma yöntemi ve disiplini kazanmakta ve sonuçta mezuniyetinin ardından hangi alanda çalışırsa çalışsın belli bir olgunluğa, birikime ve yeteneğe sahip olma şansını yakalayacaktır.

Sanat Tarihi Mezuniyeti Sonrası Hayat

Sanat Tarihi Lisans programı mezuniyeti sonrası iş olanakları şu şekilde özetlenebilir. Öncelikli iş sektörü, üniversiteler ve M.E.B. bünyesindeki sanat tarihi alanıyla ilgili birimlerde araştırma ve eğitim kadrolarıdır.
Türkiye'nin sahip olduğu kültürel ve tarihsel miras hakkında bilgi ve birikim sahibi olmak, hangi alanda çalışılırsa çalışılsın, kişilerin yaşamını zenginleştiren, ona daha derin anlamlar katan noktalar arasındadır. Eğer, mezun olan kişi, ideal donanımlara sahip ise dünyanın neresinde olursa olsun, profesyonel kariyerini sürdürebilir.
Bunun dışında, Kültür Bakanlığı, Belediyeler ve özel sektör bünyesindeki çeşitli müzelerde de Sanat Tarihçi ve Araştırmacı unvanıyla çalışılabilir. Özel sektör, basın ve iletişim bünyesinde de Sanat Tarihi bölümünden mezun olan öğrencilerin iş olanağı mevcuttur. Halkla İlişkiler konusunda uzmanlaşan şirketler, sanat tarihi konusundaki eksiklerini bu alanda istihdamlar yaparak çözümlemektedirler. Ayrıca, derinlemesine bilgi ve iyi derecede bir yabancı dil bilgisine sahip olan mezunların, turizm sektöründe de iş bulabilmeleri mümkündür.