26 Mayıs 2019 Pazar

Ders İçerikleri

3354 defa okundu
  1. YARIYIL DERSLERİ

 TAR101  OSMANLICA I

Kredi:5,00 AKTS6,00

Osmanlıca dersinin önemi ve Osmanlı Alfabesinin gösterilmesi, Alfabenin gösterilmesine devam ve harf grupları ile harflerin bitişmeleri hakkında bilgi verilmesi, Harflerin tanıtılması ile ilgili örnekler, Türkçe kelimelerin imlası: Türkçe kelimelerde sessizlerin yazılışında uyulacak kurallar, Türkçe kelimelerde seslilerin yazılışı, Hareke ile ilgili işaretler ve Arapça ve Farsça kelimelerin imlası, Türkçe, Farsça, Arapça sözcük yazımlarıyla ilgili örnek kelimelerin yazılması, okunması ve Osmanlıca matbu metin okuma, Türkçe, Farsça, Arapça sözcük yazımlarına örneklere devam ve Osmanlıca matbu metin okuma, Asli üç harfli fiillerin ism-i fail ve ism-i Mefulü, Arapça rakamların gösterilmesi, Vav-ı ma? dule, Elif-i Maksure, Elif-i Memdude ve Hemzenin yazılışı ve bu kurallarla ilgili örnekler, Türkçe, Arapça ve Farsça olarak haftanın günleri ve yılın aylarının öğretilmesi   İsim ve fiillerin sonuna gelen ekler ile Osmanlıca matbu metin okuma.

 

TAR103 İLKÇAĞ TARİHİ I

Kredi:2,00 AKTS3,00

Eski Batı Tarihi Coğrafyasına giriş. Yunan coğrafyasının tanımı ve sınırları.  Girit-Miken uygarlığı ve siyasal gelişimi   Girit-Miken uygarlığının sonu. Erken, Orta ve Geç Heladik devirler.  Yunanistan’ a Akalar’ın gelişi.  Akalar’ın siyasal ve sosyal tarihine ilişkin genel değerlendirme.   Deniz kavimleri göçü. Ege ve Anadolu’daki sonuçları. Yunanistan’a Dor’ların gelişi   Dor’ların gelişinin ardından yurtlarını terk eden Akalı’ların Ege Adalarına Göçleri. M.Ö. 1. Binyıldaki ilk kolonizasyon hareketleri.  İyon, Aiol ve Dor’ların Anadolu’nun batı kıyılarına yerleşmeleri. Batı Anadolu’da ticaret ve askeri üslerin kurulması. 

 

TAR105 İLKÇAĞ MEDENİYET TARİHİ I

Kredi:2,00 AKTS4,00

Yunan dünyasına genel bakış. Sözlü tarih geleneğinin ortaya çıkışı. Sözlü tarih geleneğinin temsilcileri ve Heketaios. İlk Yunan yazınının ortaya çıkışı. İlk Yunan destanlarının ortaya çıkışı ve Homeros’un destanları. İyon felsefe okullarının ortaya çıkışı ve bilimdeki gelişmeler. Tabiat felsefesi ve temsilcileri Batı Anadolu’daki uygarlıkların toplumsal gelişimi. Heredetos ve eseri.   Ksenefon ve eseri.   Koloni hareketlerinin sosyal sonuçları.  Batı Anadolu’da Yunan kentlerinin kurulması.   Anadolu’daki kentler ve Yunanistan arasındaki ilişkiler. Büyük Yunan festivallerinin ortaya çıkışı ve yaygınlaşması.

 

TAR107 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

Kredi:4,00 AKTS4,00

İslam öncesi Türk tarihinin kaynak ve tetkik eserleri. Uygurların Kökeni Hakkında Araştırmalar   Uygur Hakanlığı.   Kan-çou Uygur Devleti.  Doğu Türkistan (Turfan) Uygur Devleti.   Kırgızların Kökeni Hakkında Araştırmalar. Kırgız Devleti ve Siyasal Yapısı. Türgiş Devleti ve Siyasal Yapısı   Karluk Devleti ve Siyasal Yapısı   İslam öncesi Türk devletlerinde sosyal yapı.  Hükümranlık ve Türk Cihan Hâkimiyeti Ülküsü. Türk Devlet Teşkilatı.  İslam öncesi Türklerde inanç, ekonomik ve kültürel hayat.  İslam öncesi Türk tarihi, kültür ve medeniyetinin Türk ve Dünya tarihi açısından önemi.

 

TAR109 ESKİ ÖNASYA TARİHİ

Kredi:2,00 AKTS3,00

Eski Ön Asya tarihine giriş. Eski Ön Asya tarihine giriş. Coğrafya ve siyasal gelişmelere genel bakış. Ön Asya coğrafyasında kurulan devletler. Hititler Frig ve Lidyalılar. Geç Hitit Şehir devletleri  Asurlular.   Urartular. Mısırdaki siyasal gelişmeler. Eski Mısır ve Orta mısır. Eski mısır ve orta Mısır. Yeni Sülaleler Dönemi. İskender İmparatorluğu hâkimiyetinde Mısır. Roma hâkimiyetinde Mısır.

 

ING101 YABANCI DİL I-B1

Kredi:2,00 AKTS2,00

Manage simple, routine exchanges. Directions, signs, notices and instructions. “to be” Possessive adjectives. Questions and negatives, countries. Everyday objects, countries, opposite adjectives.   What time is it? Social expressions: I'm sorry. Excuse me!. There is/are, How many?, Prepositions of place. Give and receive information about travel and buy tickets. Agree and disagree with others, order a meal. Agree and disagree with others, order a meal. Describe events and activities. Express likes and Dislikes. Describe family and living conditions. Relate personal experience. Simple Past Tense.

 

ENF150 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

Kredi:4,00 AKTS4,00

Bilgi Teknolojileri Kavramı. Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi. Kelime İşlemci (MS Word). Elektronik Tablolama (MS Excel). Veritabanı (MS Access). Sunum (MS PowerPoint). Internet, Bilgiye erişim ve İletişim.

 

ATA160 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I

Kredi:2,00 AKTS2,00

Osmanlı Devletine genel bir bakış ve Osmanlı Devletinin çöküş sebepleri. Islahat hareketleri ve sonuçları.  Osmanlı Devletini kurtarmaya dönük fikir hareketleri. Şark Meselesi   Osmanlı Devletinin çöküşünü tetikleyen savaşlar (93 Harbi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları)  I. Dünya Savaşı öncesinde dünyanın genel durumu ve Osmanlı devleti   I. Dünya Savaşının çıkışı, Osmanlı Devletinin savaşa girmesi ve savaştığı cepheler. 20. yüzyılda Dünyayı etkileyen fikir akımları, bu akımların azınlıklar üzerindeki etkisi ve Ermeni Meselesi   Mondros Mütarekesi, Önemli hükümleri ve Osmanlı’yı paylaşma projeleri İşgaller, İşgaller karşısında toplumun, İstanbul hükümetinin ve azınlıkların tutumu. Cemiyetler, Faaliyetleri ve Genel özellikleri. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması, Milli mücadelenin başlaması, Genelgeler ve Kongreler. Temsil Heyeti- İstanbul hükümeti arasındaki ilişkiler Meclis-i Mebusanın açılması, Misak-ı Milli, İstanbul’un işgali, TBMM’nin açılması ve Milli Mücadelenin yönetimini ele alması, İsyanlar ve tedbirler. Doğu ve Güney Cephesinde Milli Mücadele   Batı Cephesi Savaşları   Milli Mücadele Döneminde Siyasi faaliyetler ve antlaşmalar. Mudanya görüşmeleri ve Saltanatın Kaldırılması.

 

 

TUR170 TÜRK DİLİ I

Kredi:2,00 AKTS2,00

Dil nedir? Dillerin Doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, Dil Kültür Bağlantısı, Dil Toplum Bağlantısı, Dünya Dilleri ve Türkçe, Türk Dilinin Tarihçesi, Ses Bilgisi, Türkçe Kelimelerin Ses Özellikleri, Vurgu, Heceler, Yapı Bilgisi. Yapım Ekleri, Çekim Ekleri, Kelime, A- Anlam Derecelerine Göre Kelimeler B- Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler C- Yapı Bakımından Kelime Çeşitleri, Kelime Türleri, Kelime Gruplar, A- İsim tamlaması, B- Sıfat tamlaması C- Kısaltma Grupları, Ç- Unvan Grubu, D- Edat Grubu, E- Bağlaç Grubu, F- Ünlem Grubu, G- Tekrarlar, H- Fiilimsiler I- Sayı Grubu, İ- Birleşik fiiller, Cümle, A- Cümlenin Ögeleri, B- Cümle Çeşitleri, Yazım Kuralları.

 

 

  1. YARIYIL DERSLERİ

 

TAR102  OSMANLICA II

Kredi:4,00 AKTS5,00

Osmanlıca matbu metin okuma. Türkçe, Arapça ve Farsça sayılar. Bölme sayıları hakkında Harf-i Tarif ve Arapça isim tamlamaları ve bunlarla ilgili örnekler. Farsça tamlamalar ve bunlarla ilgili örnekler. Arapça ve Farsça isimlerin çoğul yapılması. Yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı kelimeler üzerinde durma. Arapça ve Farsça’da olumsuzluk bildirme kuralı ve yazılışı aynı okunuşu ve anlamı farklı kelimeler üzerinde durma.

 

TAR104 İLKÇAĞ TARİHİ II

Kredi:2,00 AKTS3,00

Roma tarihinin kaynakları. İtaliklerin Roma’ya gelişi. İtalya’da Etrüsk hegemonyası. Etrüsklerin İtalya’dan kovulması ve Roma kentinin cumhuriyet rejimine geçişi. İtalya’ya komşu siyasal güçler. Roma’nın siyasal ve dinsel müttefikleri. Samnit harp

SINAV PROGRAMI