23 Şubat 2018 Cuma

Yayınlar

940 defa okundu

Akademik Yayınlar 2015 - 2000

2015

A. Şevki DUYMAZ, Balkanlar'da Osmanlı Mirası Ve Defter-İ Hakani, "II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BALKANLARDA EĞİTİM YAPILARI",( Editörler: Dr. Abidin Temizer-Dr. Uğur Özcan), 1-2. Cilt, İstanbul, 2015,S.249-263. ISBN 978-605-9022-26-2 (Cilt 1).

A. Şevki DUYMAZ, "Adana İdadisi", I. Uluslararası “Tarihte Adana Ve Çukurova” Sempozyumu, 17-19 Nisan Adana, 2015 (Yayında).

A. Şevki DUYMAZ, "BELGELER IŞIĞINDA ROMANYA’DA TÜRK MİMARİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME/AN EVALUATION OF TURKISH ARCHITECTURE IN ROMANIA IN THE LIGHT OF DOCUMENTATION", III.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKAN HISTORY STUDIES: Balkan History And Turkish Language İn The Balkans 22-26 April 2015 Bucharest-Romania, S.3, ISBN 978-9944-729-14-7.

Doğan DEMİRCİ, 'Isparta-Gönen’deki “Eski Hamam” Üzerine Bir Değerlendirme', Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, Temmuz 2015, s. 42-65.

Doğan DEMİRCİ, "Isparta İlçelerindeki Geleneksel Konut Mimarisi", SDÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 35, Ağustos 2015, s. 217-246.

Ercan VERİM, “Amasra’da Osmanlı Dönemi’nde Kiliseden Çevrilmiş Bir Mabet: Fatih Camii”, Osmanlı Mirası Araştırma Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, Kasım 2015, s. 58-74.

 

2014

A. Şevki DUYMAZ, "Antalya Kaleiçi Hanımağa Konağı Kalemişi Süslemeleri Üzerine Bir İnceleme (A Review On Stenciled Decorations Of Hanımağa Mansion In Kaleiçi Antalya)", Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic ACADEMIC JOURNAL SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI: KÜLTÜREL KİMLİKTE GELENEK, ÇEŞİTLİLİK VE DEĞİŞİM PROF. DR. HAKKI ACUN ARMAĞANI, Sayı:10, İzmir, 2014, S.503-530.

A. Şevki DUYMAZ, "II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ İMAR SİSTEMİ: TEŞKİLAT VE NİZAMNAMELER", The Symposıum On Sultan Abdulhamid II, Sultan Abdülhamid Sempozyumu, 20-21 Şubat 2014, Selanik-YUNANİSTAN,C.2, Ankara, 2014, S.79-98.

A. Şevki DUYMAZ, "OSMANLI SON DÖNEMİNDEN BİR EĞİTİM YAPISI: AYDIN İDADİSİ", XVIII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Aydın, 22-25 Ekim 2014, (Yayında).

A. Şevki DUYMAZ, “Kentsel Gelişim Ve Mimari Örnekler Bağlamında Kırkağaç İlçesi", Uluslararası Katılımlı XVI. Ortaçağ - Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas, 18–20 Ekim 2012, Xvıth Symposium Of Medieval -Turkish Era Excavations And Art History Researches With International Participation Cumhuriyet University - Sivas, 18–20 October 2012, Sivas, 2014, S.309-328.

A. Şevki DUYMAZ - Doğan DEMİRCİ, "Antalya Kaleiçi Hanımağa Konağı Kalemişi Süslemeleri Üzerine Bir İnceleme" Turkish Studies, Volume 9/10 Fall 2014, Ankara, p. 503-530.

Doğan DEMİRCİ, "Isparta'da Bulunan Beş Karamanlıca Kitabenin İncelenmesi", SDÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 32, 2014, s. 155-176.

Doğan DEMİRCİ, "Isparta’daki Kervan Yolları Üzerine Bazı Düşünceler", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Vol.3, N.3, 2014, s. 98-121.

Evren YILMAZ, Malevich's Suprematism as a Critique of the Borders of Kantian Aesthesis, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Araştırma Merkezi,Sanat Yıllığı Dergisi, sayı 23, İstanbul, 2014, s:135-163.

Evren YILMAZ, Çağdaş Türk Sanatında Öz-Oryantalist Yaklaşımlar, XVIII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Aydın Adnan Menderes Üni., 22-25 Ekim 2014 (baskıda).

Süreyya EROĞLU, Gaziantep Ahmet Çelebi Camisi; Kadinlar Mahfili’nin Kalemişi Süslemeleri  (Gaziantep Ahmet Çelebi Mosque, Decorations On Women’s Mahfil) , Turkish Studies, Volume 9 Issue, s.901-927, 5 Haziran 2014, Ankara.

Süreyya EROĞLU, Gelendost Camii, Uluslararası Katılımlı XVI. Ortaçağ - Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas, 18–20 Ekim 2012.

Süreyya EROĞLU - Hayal GÜLEÇ, VİCTORİA&ALBERT MÜZESİ DEPOSUNDA BULUNAN İSTANBUL VE BURSA YAPILARINA AİT ÇİNİLER,  Uluslararası XVII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 02-05 Ekim 2013, İstanbul(yayında).

 

2013

A. Şevki DUYMAZ, "KENTSEL SİT BAĞLAMINDA GELENEKSEL BİR ÇARŞI ÖRNEĞİNİN İRDELENMESİ: ISPARTA ÜZÜM PAZARI", XVII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, 02-05 Ekim 2013, (Yayında).

Doğan DEMİRCİ, “Eğirdir Mevlevihanesi Kazısı”, İSTEM Dergisi, Sayı 20, Konya, 2013, s. 179-196.

Evren YILMAZ - Süreyya EROĞLU, “Edessa’dan Urfa’ya: Urfa’da Kilise’den Camiye Dönüştürülmüş Yapılar”, S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 30, 1–12, (Aralık 2013).

Evren YILMAZ, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Alanında Lisansüstü Dersleri için "Yeni Sanat Tarihi" Müfredat Önerileri, XVII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2-5 Ekim 2013 (baskıda).

Mustafa AKASLAN - Doğan DEMİRCİ, “Isparta’nın Bilinen En Eski Tarihli Yılankırkan Çeşmesi’nde Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi”, Vakıflar Dergisi, Sayı 39, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2013, s. 63-74.

Süreyya EROĞLU- Zeliha ALAV, Antalya Müzesi’nde Bulunan 17. Yüzyıla ait Kuran Üzerine Bir Değerlendirme, TAÇ, S.1 Ekim-Aralık 2013 Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2013.

Süreyya EROĞLU, "Burdur- Dengere Köyü Camisi’nin Ahşap Üzerine Kalemişi Bezemeleri" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi  The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25.

Süreyya EROĞLU, Seyahatnamelerde Sinop, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17(1): 257-272.

 

2012

Süreyya EROĞLU, Arşiv Belgeleri Bağlamında, W.M. Ramsay’in Pisidia Antiokheia Çalışmalarının Yeniden Değerlendirilmesi, SDÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi,Mayıs 2012, Sayı:25, ss.125-138.

Süreyya EROĞLU - Zeliha ALAV, Antalya Müzesi’nin Deposunda Bulunan Kuran-ı Kerim Örnekleri, XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir 2012, s.359-370.

 

2011

A. Şevki DUYMAZ, DEVR-İ HAMİD Sultan II. Abdülhamid, "II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Yapıları",Cilt 5, (Hazırlayanlar: Mehmet Metin Hülagu, Şakir Batmaz, Gülbadi Alan), Kayseri, 2011, S.167-187.

A. Şevki DUYMAZ, "Sultan II. Abdülhamid’in 25. Cülus Töreni Kapsamında Yer Alan Saat Kulesi Yapım Etkinlikleri”, Safranbolu Saat Kulesi Ve Zaman Ölçerler Sempozyumu, 21–22 Mayıs 2010, Safranbolu, 2011, S.71-89.

Doğan DEMİRCİ, 'Isparta Evleri', Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Isparta 2011.

Doğan DEMİRCİ, “Isparta’daki Gayrimüslim Konut Mimarisi” Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (Sempozyum Tarihi 19-21 Ekim 2011), s. 249-260.

Süreyya EROĞLU, Antalya Müzesi’nde Bulunan 12. Yüzyıla Ait Kur’an-ı Kerim’in Süslemeleri,Sanat Tarihi Defterleri 15, 2012.

Süreyya EROĞLU - İnci ÖZEN, Antalya Müsellim Camisi’nde Bulunan Ahşap Üzerine Kalem İşi Bezemeler,XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 21-23 Ekim 2010, Konya, s.241-257.

 

2010

A. Şevki DUYMAZ, "Osmanlı Modernleşmesinde Eğitim Alanında Bir Örnek: Çankırı İdadisi”, Milli Mücadele’de İstiklal Yolu Ve Çankırı Sempozyumu, 21–23 Ekim 2010, Çankırı,2012, S.253-271.

A. Şevki DUYMAZ, "Osmanlı Devrinden Günümüze Kütahya Çini Ve Seramiği", 2nd Internatıonal Symposıum On Traditional Kütahya Ware Of Turkey, II. Uluslararası Kütahya Çini Sempozyumu,Kütahya,14-16 Ekim 1998, Kütahya,2010, S.35-51.

Süreyya EROĞLU, Surname-i Hümayun ve Surname-i Vehbi Minyatürlerinde Üslup Özellikleri,Sanat Tarihi Defterleri 13-14 Filiz Özer'e Armağan, s.87-108, 2010.

Süreyya EROĞLU, Levni'nin Kadınları, http://www.os-ar.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=501456

Süreyya EROĞLU, Surnameler, http://www.edebiyadvesanatakademisi.com/minyatur-gravur-resim/surnameler.html

Süreyya EROĞLU, Urfa Türk İslam Mimarisinde Ejder Motifinin Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme,XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 14-16 Ekim 2009, Denizli, s.253-258.

 

2009

A. Şevki DUYMAZ, Geçmişten Günümüze Isparta, "Isparta Ve Çevresinde Yer Alan Türk Dönemi Mimari Eserler" (Bölüm Yazarlığı), Editör: Hüseyin Gül-Songül Boybeyi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2009, S. 203-226.

A. Şevki DUYMAZ, "Uluborlu Alaeddin Camii", Vakıflar Dergisi, Sayı 32, Ankara,2009, S.65-90. ISSN:1011-7474

A. Şevki DUYMAZ, "Senirkent Hıdır Çelebi (Pazar) Camii" S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs, 2009, Sayı:19, S. 195-209,ISSN:1300-9435

A. Şevki DUYMAZ, "Teke Yöresi Sarnıçları", XIII. Ortaçağ Ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (DENİZLİ) 14-16 EKİM 2009,S.225-234. ISBN 978-605-5607-42-5

Doğan DEMİRCİ “Geleneksel Isparta evlerinde Giriş Düzenlemeleri”, SDÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 20, Isparta, 2009, s. 187-202.

Doğan DEMİRCİ, “Demirci Mehmet Efe ve Isparta’nın İğdecik Köyü’ndeki Karargâh Konağı”, SDÜ, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 22, Isparta, 2009, s. 125-144.

Doğan DEMİRCİ ve diğerleri, Isparta İli Kültür Envanteri’, Konya 2009.

 

Evren YILMAZ - Ayla ÖDEKAN, Yeni Primitivizmden Süprematizme Maleviç’in Sanatında Tersten Perspektif Dördüncü Boyut İlişkisi / İTÜ Dergisi: Sosyal Bilimler, Seri B, Cilt 6, Sayı 2, Aralık 2009.

 

Süreyya EROĞLU, Urfa Türk İslam Mimarisinde Ejder Motifinin Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme,XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 14-16 Ekim 2009, Denizli, s.253-258.

 

2008

A. Şevki DUYMAZ, "Kentsel Gelişim Ve Mimari Yapılar Üzerine Bir Çalışma Örneği: Elmalı Şehri" S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, 2008, Sayı:18, S. 205-220,ISSN:1300-9435

A. Şevki DUYMAZ, "Geleneksel Türk El Sanatı Alem'in Son Ustalarından: Sandıklılı Hacı Süleyman Sallı", S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, 2008, Sayı:18, S.247-256, ISSN:1300-9435.

A. Şevki DUYMAZ, "Cumhuriyetin Gelişen Ve Değişin Yüzü: Cumhuriyetin Mimarları", The 85th Anniversary Of The Republic International Symposium On The Turkish Republic/ Cumhuriyetinin İlanının 85. Yılında Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, 22-24 October 2008, Isparta / Turkey, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu Bildirileri, Isparta, 2008, S. 899-903.

 

2007

A. Şevki DUYMAZ, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, "SUSUZ HAN" (Bölüm Yazarlığı), Editör: Hakkı Acun, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2007, S.273-285.

A. Şevki DUYMAZ,  "Osmanlı Modernleşmesinde Sivas'ta Bir Eğitim Kurumu: Sivas İdadisi", Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyum Bildirileri, 21-25 Mayıs 2007, 3. Cilt, Sivas, 2007, S. 123-129.

 A. Şevki DUYMAZ, "Ortaçağ Türk Arkeolojisi Araştırmalarında Bir Kervansaray Örneği Olarak Susuz Han", İnternational Symposium On Turkish Art And Archaelogy (Honor To Rüçhan Arık-M.Oluş Arık), 25-27 Nisan 2007, Konya,2007, S.313-319.

A. Şevki DUYMAZ, "Anadolu Selçuklu Dönemi Ekonomik Ortamına, Burdur-Bucak'tan Mimari Bir Örnek: Susuz Han", I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur, 2007, S.647-650.

Doğan DEMİRCİ, ‘Mübarizeddin Ertokuş Kervansarayı’ Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2007, s. 123-140.

Süreyya EROĞLU, Posta Pullarında Dolmabahçe Sarayı, 23-26 Kasım Uluslar Arası Dolmabahçe Sempozyumu, İstanbul 2007, S.130-139.

 

2006

A. Şevki DUYMAZ, "XIX. Yüzyılda Samsun'un Kentsel Gelişimine Dair Bir Kaç Mimari Örnek", Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, 4-5-6 Mayıs 2006, Samsun, 2006, S.449-462.

A. Şevki DUYMAZ, "Anadolu Selçuklu Dönemi, Alanya-Isparta Güzergâhında Yer Alan Kervansaraylar Üzerine Bir Yüzey Araştırması", X.Ortaçağ-Türk Kazı Sonuçları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu "Prof.Dr. H. Örcün Barışta'ya Armağan", 3-6 Mayıs 2006, Ankara, 2006, S.335-344.

Süreyya EROĞLU, Sanat Tarihi, Gap Bölgesinde Kültürel Mirası Geliştirme Programı  Eğitim Notları, Ankara 2006, S.191-247.

Süreyya EROĞLU, Urfa Mevlevihanesi (Tarihçesi, Mimarisi Restorasyon Öncesi Ve Sonrası), Uluslar Arası Düşünce Ve Sanatta Mevlana Sempozyumu Bildirileri 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale 2006, S.689-697.

 

2005

Doğan DEMİRCİ ve diğerleri, Isparta Müzesi’, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları / 3038, Ankara-2005.

 

2002

A. Şevki DUYMAZ, "Anadolu Selçuklu Devleti Ticaret Hayatının Günümüze Yansımasının Mimari Bir Örneği: "İNCİRHAN"", Burdur Araştırmaları, Haziran 2002, Ankara 2002, Yıl:2, Sayı:3, S.19-24.

Süreyya EROĞLU, 15.Yy Galata’sından Günümüze Kalanlar, Arkitekt, S.70, İstanbul, S. 36-50.

 

2001

A. Şevki DUYMAZ, "Eğirdir, II. Gıyas Üd-Din Keyhüsrev (Pınarpazarı) Han'ının Tarihlendirilme Ve Tespiti Üzerine Bir Araştırma", Tarihi Kültürel Ekonomik Yönleri İle Eğirdir, 1. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-1 Eylül 2001, Eğirdir 2001, S.281-287.